Zgłoszenie uczestnictwa

w VII Rajdzie Rowerowym na Orientację pn. „Na wiosennym szlaku”

w dniu 22 kwietnia 2018 roku w Sulejówku

1. Zgłaszam udział zespołu pn. (nazwa zespołu) w VII Rajdzie Rowerowym na Orientację „Na wiosennym szlaku” w dniu 22 kwietnia 2018 roku w Sulejówku:

1. Kapitan zespołu:

Członkowie zespołu:

2. Imię i nazwisko: , wiek:

3. Imię i nazwisko: , wiek:

4. Imię i nazwisko: , wiek:

5. Imię i nazwisko: , wiek:

6. Imię i nazwisko: , wiek:

7. Imię i nazwisko: , wiek:

8. Imię i nazwisko: , wiek:

2. W imieniu wszystkich członków zespołu oświadczam, że:

1) zapoznaliśmy się z Regulaminem Rajdu i zobowiązujemy się go przestrzegać;

2) stan zdrowia pozwala nam na uczestnictwo w Rajdzie w dniu 22 kwietnia 2018 r.;

3) posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach;

4) wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych oraz naszego wizerunku w związku z organizacją Rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

5) ponosimy całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletnich członków zespołu
w trakcie trwania Rajdu w dniu 22 kwietnia 2018 r.